ชาวออสเตรเลีย นิสัย การแต่งงาน
Back to main page
Home Member page / Log in Sign Up
 
 
 
นิสัยชาวออสเตรเลีย

ต้องบอกเลยว่าประเทศออสเตรเลียนั้นเป็นชาติแห่งการผสมผสานเพราะ เคยอยู่ในการปกครองของประเทศอื่นมาก่อน ฉะนั้นผู้ชายออสเตรเลีย จึงมีหลายเชื้อชาติ หลายบุคลิก หลายลักษณะนิสัยปนกันไป ไม่มีอะไรที่สามารถบ่งบอกความเป็นออสเตรเลียได้ชัดเจน ดังนั้น หากพูดถึงนิสัย หนุ่มออสซี่แล้ว ก่อนอื่นคงต้องดูก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าเค้าเป็นหนุ่มออสซี่เชื้อสายอะไรกันแน่ ถ้าเป็นหนุ่มอิงลิชออสซี่ นิสัยก็จะเหมือน หนุ่มอังกฤษ แต่ถ้าเป็นพวกอเมริกันออสซี่ ก็จะมีนิสัยละม้ายคล้ายอเมริกัน แต่รวมๆแล้วหนุ่มออสซี่ จะมีนิสัย คล้าย หนุ่มอังกฤษมากที่สุด เด่นๆคือ ความตระหนี่ จะจ่ายเงินทีคิดแล้วคิดอีก แต่ข้อดีเค้าก็มีเหมือนกัน คือเป็นคนตั้งอกตั้งใจทำงาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ มักประกอบอาชีพ นักธุรกิจเป็นหลัก ไม่ค่อยคิดมาก จนบางครั้งอาจดูไม่ค่อยแคร์ เลยไปถึงไม่ค่อยแฟร์ด้วย คนออสเตรเลียไม่ค่อยเปิดใจ ยอมรับคนผิวเหลือง มากเท่าไหร่ ซึ่งเขาจะมีสมาคม ต่อต้าน คนผิวเหลือง โดยเฉพาะ สืบเนื่องมาจากคนในประเทศเขามองว่า ผู้หญิงไทยเป็นผู้หญิงอย่างว่า ไปซะหมด แต่จะมีการยอมรับ ในตัวบุคคล ก็จะมี ในวงแคบเท่านั้น แต่ก็มีหนุ่มออสซี่มากมายที่แต่งงานกับสาวไทยและได้อยู่กินกัน อย่างมีความสุขก็มิใช่น้อย เพราะข้อดีที่เห็นได้ชัดของหนุ่มออสซี่คือ มีความรับผิดชอบ ต่อตัวเองและครอบครัวสูง มีความสามารถในการประกอบอาชีพ ทำมาหากินเก่ง และมีความเป็นลูกผู้ชายมาดแมน

 
การแต่งงาน กับชาวออสเตรเลีย

ขั้นตอนในการการจดทะเบียนสมรสกับชาวออสเตรเลียในประเทศไทย
เอกสารที่ต้องเตรียม :
1.ใบรับรองโสดของชาวออสเตรเลีย
2.สำเนา Passport ถ่ายหน้าแรกกับหน้าที่บันทึกการเดินทางครั้งหลังสุด
3.บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา
4.ทะเบียนบ้านและสำเนา

ลำดับขั้นตอน :
1.ไปที่สถานฑูตออสเตรเลียแถวถนนสาธร เพื่อยื่นขอใบรับรองโสด เสียค่าใช้จ่าย
2.ไปที่กงสุลไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อรับรองการแปล ซึ่งที่นี่จะมีคนมาคอยให้บริการแปลเอกสารอยู่แล้ว เมื่อให้เขาแปลเสร็จ ยื่นรับรองการแปล มีหลายแบบให้เลือก
3.เมื่อได้รับรองเสร็จแล้ว ให้ไปที่ สำนักงานเขต หรืออำเภอ เพื่อจดทะเบียนสมรส แนะนำถ้าให้ง่ายและสะดวก ให้ไปที่ เขตบางรัก พนักงานที่นั่น จะมีความชำนาญงาน ด้านการจดทะเบียนสมรสของชาวต่างชาติเป็นอย่างดี ถ้าไม่มีพยานไป ก็จะเสียค่าพยาน (ที่สำนักงานเขตบางรัก จะมีสมุดสำหรับใส่ใบสมรส สวยๆไว้ขายด้วย)
4.หลังจากจดทะเบียนสมรส แล้วให้ไปแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลที่ สำนักงานเขตหรืออำเภอที่เรามีชื่ออยู่ แล้วทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ แก้ไขทะเบียนบ้าน เป็นอันเสร็จ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมด ไม่เกิน 2,000 บาท หากจ้าง Agent จ่ายประมาณ 7,000 - 10,000 บาท

หมายเหตุ: หากใครต้องการไปอยู่ต่างประเทศด้วย ควรจะจดทะเบียนสมรสให้เสร็จก่อนที่จะไปทำ Passport เนื่องจากเราต้องมีการแก้ไขชื่อ-นามสกุล เอกสารหลักฐานอื่นๆ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการทำหลายขั้นตอน

แต่ในปัจจุบันมีบริษัท ที่รับจ้างจดทะเบียนสมรสมากมาย เหตุผลที่ต้องจ้างบางที่เรื่องเอกสารใบรับรอง ทีีต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาของคู่สมรสที่เป็นต่างปรเทศต้องถูกต้อง จะต้องไม่ต้องเสียเวลา และขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ และการเสียเวลาเพราะเราไม่รู้ต้างๆ เพราะสถานทูตแต่ละที่ก็มีเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆเท่านั้น

เมื่อแต่งงานแล้ว
ข้อดีการเข้าถือสัญชาติตามคู่สมรสต่างชาติ
1. ทำให้สามีภรรยา ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวถือสัญชาติเดียวกัน
2. สามีหรือภรรยาตามกฎหมายมีสิทธิได้รับความคุ้มครองหรือได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของประเทศของคู่สมรส ในฐานะคนสัญชาติประเทศนั้น
ผลทางกฎหมายกรณีสละสัญชาติไทยเพื่อเข้าถือสัญชาติของสามี
ผลของกฎหมาย การเสียสัญชาติไทยจะทำให้บุคคลดังกล่าวมีสถานะเป็น "บุคคลต่างด้าว" การมีสถานะเป็นบุคคลต่างด้าวจะมีผลตามกฎหมายไทย
1. กระทรวงมหาดไทยจะตัดชื่อผู้ที่เสียสัญชาติไทยออกจากทะเบียนราษฎร์ ทำให้ไม่มีหลักฐานแสดงความเป็นคนไทยอีกต่อไป อาทิ จะไม่สามารถ ถือบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางไทย
2. การเดินทางกลับประเทศไทยต้องถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ตนถือสัญชาติ ต้องขอรับการตรวจลงตรา และสามารถพำนักอย ู่ในประเทศไทยได้ ตามระยะเวลาที่กฎหมายไทยอนุญาตเท่านั้น
3. เนื่องจากผู้ที่เสียสัญชาติไทยมีสถานะเป็นบุคคลต่างด้าว หากตกทุกข์ได้ยากหรือประสบความเดือดร้อนระหว่างอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ไม่ว่ากรณีใดๆ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทย ไม่สามารถให้ความคุ้มครองดูแลช่วยเหลือ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายไทย ต้องขอความช่วยเหลือ จากทางการของประเทศที่ตนมีสัญชาติเท่านั้น
4. สิทธิและหน้าที่สำหรับความเป็นคนไทยสิ้นสุดลง โดยไม่ได้รับการปกป้องสิทธิตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อาทิ หมดสิทธิในการออกเสียง เลือกตั้ง และการสมัครรับเลือกตั้ง หมดสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
5. การประกอบอาชีพอิสระในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
6. การทำงานในประเทศไทยต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว
7. การถือครองที่ดินต้องเป็นไปตามประมวลกฏหมายที่ดิน ซึ่งกำหนดว่า " คนต่างด้าว ที่ต้องการถือครองที่ดินในประเทศไทย จะต้องนำเงินมาลงทุน ในประเทศไทยตามจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวงมหาดไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย จึงจะสามารถ ถือครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่
8. การถือครองอาคารชุดต้องเป็นไปตาม พรบ. อาคารชุด นอกจากนี้แล้ว สิทธิและหน้าที่ของบุคคลต่างด้าวในเรื่องอื่นๆ ต้องเป็นไปตาม บทบัญญัติ กฎหมาย

บัดนี้ผู้ที่สมรสกับคนต่างชาติ ก็สามารถซื้อหรือมีกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทยได้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่า เงินที่นำมาซื้อนั้นต้องเป็นของตนเอง เอาเงิน ของคนอื่นหรือเงินของสามีมาซื้อไม่ได้ และเมื่อซื้อที่ดินนั้นแล้ว ที่ดินก็จะเป็นสินส่วนตัวของหญิงนั้นด้วย ก่อนจะยุติเรื่องนี้ขอเสริมด้วยว่า สิทธิ การมีที่ดินนั้น ใช้ได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย และอีกเรื่องหนึ่ง ขณะนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศ อยู่ภายในภาวะย่ำแย่ จำเป็นต้อง ระดมเงินตรา จากต่างประเทศเข้าไปพยุงเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวเร็วไว ทางประเทศไทยจึงได้กำหนดนโยบายใหม่ ให้นักลงทุนชาวต่างประเทศ นำเงินเข้ามา ลงทุน ในประเทศ โดยให้สิทธิพิเศษที่จะถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในประเทศไทย นี่เป็นกรณีคนต่างชาติจริงๆ ซึ่งแตกต่างจาก กรณีข้างต้น ที่เป็นเรื่องของ สตรีไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติ
 
กรณีมีการแยกกันอยู่ด้วยสาเหตุต่างๆ
จะขึ้นอยู่กับและจะเป็นไปตามกฏหมายของการถือ สัญชาติที่เราถือสัญชาติอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการแยกทางกันด้วยสาเหตุใดก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่างๆ เราควรจะศึิกษา ถ้าเราแต่งงานกับชาวต่างชาติประเทศใดก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต่างจากประเทศไทยมากนัก แต่สิทธิประโยชน์จาก เงินแม่หม้าย และเงินเกษียรอายุของสามี อาจจะไม่มีทุกประเทศ ขึ้นอยู่กับค่าครองชีพของแต่ละประเทศ ส่วนหนี้สินก็ต้องระวังเมื่อเป็นสามีภรรยากันแล้ว ควรรู้เรื่อง เกี่ยวกับการเงินและหนี้สิน ภายในครอบครัวด้วย ไม่งั้นคุณอาจต้องรับหนี้ แทนที่จะได้ประโยชน์จากการแยกทางกันในกรณีต่างๆ
มองหา ผู้ชาย มองหาผู้หญิง มองหาเกย์ มองหาผู้หญิงรักหญิง มีวิธีการหาเพื่อนออนไลน์ทางไหนบ้าง การหาเพื่อนออนไลน์แบบปลอดภัย
ชาวญี่ปุ่น ชาวฝรั่งเศล การหาเพื่อนออนไลน์ ชาวอิตาลี ชาวสวีเดน
ชาวสเปน ชาวนอร์เวย ชาวอังกฤษ ชาวสหรัฐ ชาวออสเตรเลีย
ชาวตุรกี ชาวเม็กซิกัน ชาวบรูไน ชาวบราซิล ชาวนิวซีแลนด์
 
ดูดวงไพ่ยิปซีการงาน ดูดวงไพ่ยิปซีการเงิน ดูดวงไพ่ยิปซีความรัก ดูดวงไพ่ยิปซีการเรียน
ดูดวงไพ่ยิปซีลักษณะนิสัย ไพ่ยิปซี บนมือถือ ดูดวงไพ่ป๊อก ดูดวงไพ่ป๊อกเนื้อคู่
Back to main page
 
 
 
Copyright © 2007-2020 www.thailoveeasy.com  All Rights Reserved. 
Contact with Webmaster at (webmaster@thailoveeasy.com) italian german french spanish swedish chinese japanese